เวลาเซิฟเวอร์:

เอกสารเหล่านี้อธิบายเงื่อนไขและข้อตกลงของการใช้ xBTCe

เอกสารทั่วไป (สำหรับลูกค้าทั้งหมด)

สำหรับบัญชีเงินสด

สำหรับบัญชีมาร์จิ้น

สำหรับผู้มีบัญชี Master และ Follower