Waktu server:

Dokumen-dokumen ini menerangkan terma-terma dan syarat-syarat menggunakan xBTCe

Dokumen umum (terpakai kepada semua pelanggan)

Akaun Tunai

Akaun Margin

Untuk Pemegang Akaun Master dan Pengikut