زمان سرور:

این اسناد شرایط و ضوابط استفاده از اسناد کلی xBTCe

(برای تمام مشتریان اجرا می شود) را توضیح می دهد

برای حساب های نقد

برای حساب های مارجین

برای صاحبان حساب ارباب و پیرو